ĐẠI ĐĂNG 공업단지

ĐẠI ĐĂNG 공업단지

 1. 투자주 정보

– (투자주명): Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng

– (주소): Lô F1-CN, KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

– 연락처: (84-650) 3898955

– Fax: (84-650) 3828452

– Website: www.daden.com.vn

– E-mail: Daden8989@yahoo.com.tw

– 투자/사업자등록증: 번호462023000442발급된 빈증공업단지 관리부로 인해 2010년 3월 26일에 6차 조정된다.

– 투자/사업자등록 업종: 건설, 공업단지 인프라 투자 및 경영

 1. 공업단지 정보

– 설립 결정: 2005년 10월 18일에 발급된 빈증성 인민위원회로 인해453/GP-BD 호 .

– 투자등록증: 발급된 빈증 공업단지 관리로 인해 2010년 3월 26일 6 차 조정된다.

– 공업단지에 세부 계획을 승인하기를 결정한다: 2006년 9월12일 발급된 빈증성 인민위원회로 인해4038/QĐ-UBND호.

땅 사용하는 구조

땅 종류

면적 (ha)

비례 (%)

산업 기업 건설 토지

166,0348

60,5181013

서비스 운영 공사, 창고 토지

4,1566

1,51504106

수면 – 수목 토지

27,6453

10,0764482

기술 인프라 공사 건설 토지

10,0677

3,66958065

교통 토자

41,3749

15,0807565

무역 센터 건설 토지

25,0763

9,14007223

총계

274,3556

100

– 공업단지 주소: Lô F1-CN, KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
– 지리 위치: 탄손 누트 공항에서 약 22km; 탄캉 약 20km; 국도 13 호는 약 04km입니다. 송탄역은 약 12km입니다. 호치민시 약 30km.
– 총 자본: 416억동
– 임대 공업땅 면적: 166,04 ha
– 공업단지 특수성: 혼합 공업단지
– 기술 인프라 : 도로는40km/h로 설계 속도, 4급 도로, 주택지에 도로의 표준 속도에 따라 설계됩니다 설계 하중: 10 톤 차축. 뜨거운 아스팔트 콘크리트 노면 구조. 수도, 전기, 거래처 시스템은 성안의 다른 기업에서 제공된니다.
– 중앙집중식 폐수 처리장 : 총 출력5.320 m3/밤낮; 1 단계는1.000 m3/밤낮이다.
– 시작활동년: 18/10/2005
– 실시한 총자본: 315,75 tỷ đồng.
– 임대 땅 면적: 76,08 ha ; đạt tỷ lệ lấp kín: 45,82%
– 땅 임대사격 (초안): 65 USD/m2.
– 보고 승인결정 : 2007년 4월 1일 빈증성 인민위원회의13/QĐ-UBND호

 1. 투자 유치 업종
  – 목재가공 및 인테리어
  – 기계조립;
  – 농산물 가공;
  – 전기, 전자;
  – 봉지, 가죽 신발, 의류 산업;
  – 운송 수송기관, 농기계 수리 및 조립;​

임마누엘 연결됨