Các dịch vụ về kế toán

? Xem xét công tác kế toán tại khách hàng;

? Xem xét và tổng hợp báo cáo tài chính của toàn tập đoàn;

? Tập hợp và thiết lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị;

? Tư vấn về hệ thống kế toán tại khách hàng;

? Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán;

? Thiết kế, thực hiện, kiểm tra và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ;

? Cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán và kế toán trưởng;

? Hỗ trợ đào tạo nghề kế toán cho nhân viên của khách hàng.

Kết nối với Immah