Các dịch vụ về kế toán

📝 Xem xét công tác kế toán tại khách hàng;

📝 Xem xét và tổng hợp báo cáo tài chính của toàn tập đoàn;

📝 Tập hợp và thiết lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị;

📝 Tư vấn về hệ thống kế toán tại khách hàng;

📝 Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán;

📝 Thiết kế, thực hiện, kiểm tra và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ;

📝 Cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán và kế toán trưởng;

📝 Hỗ trợ đào tạo nghề kế toán cho nhân viên của khách hàng.

Kết nối với Immah