Đảm bảo

Khi các công ty nghĩ về kiểm toán và đảm bảo, thường tập trung vào đảm bảo trên báo cáo tài chính. Tuy nhiên, đảm bảo có thể được áp dụng cho tất cả các thông tin được sử dụng để quản lý, điều hành, giao dịch và đầu tư vào một tổ chức.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Thị trường đang đòi hỏi nhiều trách nhiệm và minh bạch hơn từ các công ty trong tất cả các khía cạnh kinh doanh của họ.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Đảm bảo về thông tin phi tài chính có thể giúp thấm nhuần niềm tin vào các quyết định quan trọng mà ban quản lý đưa ra thay mặt cho một tổ chức.

Kết nối với Immah