Đánh giá rủi ro

  • Đánh giá rủi ro được phát triển nhờ vào lịch sử của ngành nghề cũng như kinh nghiệm của mỗi kiểm toán viên. Đây là một sự tiến bộ trong đánh giá rủi ro, áp dụng các lý thuyết chuyên gia xửl ý, các kỷ thuật toán học và dữ liệu nâng cao và phân tích cùng nhau trong một phương pháp đặc trưng của công ty dựa trên sư kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai để đưa ra cái nhìn cũng như đánh giá chính xác và đây đủ.
  • Từ quan điểm này, Chúng tôi xem xét tính liên kết rủi ro và mức độ thiệt hại mà rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất với những hiểu biết sâu sắc từ quản lý và hiểu biết rộng rãi, chuẩn mực, chương trình kiểm toán cho phép các chuyên gia kiểm toán của chúng tôi thấy nơi rủi ro có thể được dự kiến ​​sẽ hình thành trong các quy trình quan trọng hoặc được tạo ra các rủi ro hiện tại. Bằng cách chỉ ra các tác động ảnh hưởng dự kiến ​​giữa rủi ro toàn cầu và doanh nghiệp, chúng tôi đo lường một cách khách quan các mối đe dọa thực sự gây thiệt hại cho công ty.
  • Những hiểu biết này giúp các chuyên gia kiểm toán của chúng tôi có đánh giá rủi ro toàn diện để nâng cao chất lượng kiểm toán. Họ cũng sẽ có thể cung cấp cho khách hàng những hiểu biết mới mà khách hàng có thể sử dụng để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn trong tổ chức của mình một cách tốt nhất để giải quyết và giám sát các mối đe dọa này.

Kết nối với Immah