♦ Các tổ chức thuộc mọi quy mô ngày càng tiếp xúc với các xu hướng mới trong quy định thuế trên toàn thế giới.

♦ Là một mạng lưới thuế hàng đầu, chúng tôi tin rằng chúng tôi là chuyên gia thuế và là một công ty có trách nhiệm tham gia và thúc đẩy các cuộc thảo luận và tranh luận về thuế, tăng cường kêu gọi minh bạch và tương lai của thuế trong toàn cầu hóa, thế giới số hóa.

♦ Khi các nhà lãnh đạo thuế cố gắng phát triển các phòng ban của họ cho những vấn đề phức tạp mới mà họ gặp phải, chúng tôi hợp tác với họ để xác định và xây dựng mô hình và mục tiêu của họ, cho phép các bộ phận của họ thích ứng với thay đổi, cải thiện quy trình tuân thủ và tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp và hơn thế nữa .

Kết nối với Immah