Thảo luận với khách hàng và kinh nghiệm của chúng tôi về chuyên môn từ cơ sở đó chúng tôi cho rằng các vấn đề thuế quan trọng nhất có khả năng phải đối mặt với các tổ chức bao gồm:

  ♦ Chuyển giá

  ♦ Thuế gián tiếp

  ♦ Thuế xuyên biên giới

  ♦ Những thách thức thuế phức tạp liên quan đến sáp nhập và mua lại.

  ♦ Chúng tôi có các chuyên gia thuế trong từng lĩnh vực này, những người làm việc độc lập với các khách hàng trong lĩnh vực tài chính của công ty chúng tôi.

  ♦ Trong thực tế, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, kiểm toán phải đối mặt với vô số các biện pháp kiểm soát thuế và quy định do chính phủ toàn cầu áp đặt.

Với những hạn chế này, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều trung gian tài chính đấu tranh để tạo ra và duy trì các chính sách và cấu trúc hiệu quả về thuế quốc tế.

 

Kết nối với Immah