Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) năm 2018

Các đố​i tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2018 bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
–  Cán bộ, công chức, viên chức;
–  Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân..
– Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
– Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
– Người lao động ký hợp đồng lao động thời vụ từ đủ 3 tháng trở nên.
– Doanh nghiệp có dưới 10 người lao động cũng phải tham gia đóng BHXH bắt buộc
(Đây là 2 điểm mới của luật BHXH 2016 hiện nay)
– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 theo Luật số: 58/2014/QH13
 
Các khoản tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 2018
Theo Quyết định 595/ADD-BHXH ngày  14/4/2017 quy định mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trở đi là:
“2. Tiền lương do đơn vị quyết định
2.1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
 
Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
 
2.2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.”
 
Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định  như sau:
 
1. Mức lương ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo tháng lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên thỏa thuận.Đối với người sử dụng lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
 
2. Phụ cấp lương ghi các khoản phụ cấp mà hai bên thỏa thuận. Các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47 bao gồm:
 
Phụ cấp chức vụ, chức danh
Phụ cấp trách nhiệm
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
Phụ cấp thâm niên
Phụ cấp khu vực
Phụ cấp lưu động
Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tinh chất tương tự
1.3 Các khoản bổ sung khác tham gia bảo hiểm bắt buộc ( Quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH)
“Các khoản bổ sung khác ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận cụ thể:
a, Các khoản bổ sung xác định được  mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
b, Các hoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.”
 
Tóm lại, theo quy định trên, từ năm 2018, các khoản làm căn cứ tính bảo hiểm bắt buộc là:
Lương
Phụ cấp
Các khoản bổ sung
 
Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hộibảo hiểm y tếbảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 
 
Căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật việc làm 2013Nghị định 105/2014/NĐ-CPNghị định 44/2017/NĐ-CP thì mức đóng BHXH năm 2018 bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)} áp dụng từ ngày 01/01/2018 được thực hiện theo bảng dưới đây.

 

Registration

Forgotten Password?