Dịch Vụ PA

  • Dịch vụ PA đề cập đến dịch vụ kế toán tư nhân. Nó đề cập đến hoạt động kinh doanh hỗ trợ hoặc tư vấn về hoạt động kinh doanh liên quan đến kế toán do các công ty thực hiện, hoạt động kinh doanh chính là hỗ trợ lập báo cáo tài chính, tư vấn về kế toán và hệ thống quản lý kế toán nội bộ.
  • Công ty kế toán Immanuel cung cấp các dịch vụ PA khác nhau như chuyển đổi IFRS, sổ sách kế toán theo IFRS, tư vấn kế toán VAS và IFRS cũng như chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất.