Đội ngũ các chuyên gia

Các thành viên công ty có thể cung cấp chuyên môn kỹ thuật, chuyên môn để tư vấn về các vấn để tại nước sở tại cũng như vấn đề quốc tế, luôn kết hợp các vấn đề quá khứ và nhưng cập nhật mới nhất để tối ưu hóa nhưng tư vấn của chúng tôi cho các bạn.

 

 

Kết nối với Immah