Dịch vụ tư vấn đầu tư

Hiện nay nền kinh tế luôn thay đổi nên việc đầu tư đòi hỏi sự tìm hiểu và phân tích thông tin là rất quan trọng. Chúng tôi luôn giúp cho khách hàng có được cái nhìn đầy đủ nhất từ việc:

⚛️ Xác định điểm mạnh

⚛️ Xác định điểm yếu

⚛️ Xác định mói de dọa

⚛️ Xác định các cơ hội

⚛️ Đưa ra tầm nhìn và chiến lược

⚛️ Kế hoạch hành động cụ thể (SMART- (Specific, measurable, achievable, realistic)

Kết nối với Immah